BLS-3432.jpg

مشاور کارامد و موفق، مشاوری است که از ویژگیهای شخصیتی، علمی، اخلاقی، عاطفی، اجتماعی و توانایی های لازم برخوردار باشد.

 

الگوی مشخصی که از همه صفات، تواناییها و شخصیت و منش یک مشاور کارآمد حکایت کند، وجود ندارد، بلکه بهترین توصیف برای او صفاتی از قبیل: خوش خلقی و برخورد شایسته با دیگران، برخورداری از نگرش مثبت نسبت به زندگی، اعتماد به نفس، توانایی نفوذ در مراجعه کننده، توانایی تصمیم گیری در مواقع مناسب، تحمل فشارهای روانی در موقعیتهای خاص و بحرانی، مانند موقعیتهای انتقاد و تحقیر، کظم غیظ و فرو بردن خشم و عدم اظهار آن، توانایی درک و احساس همه هیجان های آدمی مانند نشاط، غم، همدلی، محبت، صمیمیت، فداکاری، احساس خوشبختی و…، برخورداری از عقل و درایت و ثبات اندیشه، توانایی شناخت مسایل و مشکلات و تجزیه و تحلیل آنها و استنتاج از آنها و نظایر اینها.

 

اینک، برخی از صفات مشاور را که نقش بیشتری در موفقیت مشاور دارد، توضیح می دهیم و احادیثی از معصومین (علیهم السّلام) را نیز در صفات مشاور می آوریم:

آن که عهده دار امر مشاوره است، باید دارای تواناییهای زیر باشد:

۱ – عالم و صاحب نظر در موضوع مورد مشاوره و زمینه های آن مثل مسایل روان شناسی، اصول تعلیم و تربیت، اصول و فنون مشاوره و راهنمایی و آگاهیهای اجتماعی، شغلی، فرهنگی، دینی و… باشد.

۲ – توانایی ایجاد ارتباط عاطفی با دیگران: مشاوران کارامد، موفقیت خود را در این می دانند که می توانند با ایجاد ارتباط هایی به مراجعه کنندگانشان بپردازند تا از توجه مناسب برخوردار و از تهدید به دور باشند، به طوری که در این ارتباط، هر دو احساس امنیت و مصونیت کافی کنند و به عنوان اشخاص واقعی و خود انگیخته عمل کنند. ماهیت این ارتباط، می تواند خود به خود درمان کننده باشد و عمدتا بستگی دارد به اینکه مشاور به عنوان یک شخص واقعی عمل نماید.

۳ – خلوص: مشاور، باید انگیزه های خود را برای قبول مسؤولیت مشاوره و کمک مراجعه کنندگان، مورد بررسی قرار دهد و دقیقا انتظارش را از ارتباط مشاوره ای، برای خودش خالص سازد. تعدادی از مشاوران در بسیاری از اوقات از دلایل رضایت شخصی خود نسبت به مشاوره، بی اطلاعند و بدون انگیزه کمک به دیگران، نظر مشورتی می دهند و یا انگیزه خالص ندارند، بلکه برای اجتناب از رویارویی با مشکلات شخصی، حاضر می شوند به دیگران کمک کنند و یا به دلیل انگیزه های شخصی دیگر، مانند اینکه مشاوره برای او اعتبار و سلطه می آورد و به وی اعتماد می کنند، اقدام به قبول مشاوره می نمایند.

۴ – حلم و بردباری: مشاور با مراجعه کنندگانی از فرهنگها و سلیقه هایی مختلف، با ارزشهای بسیار متفاوت با فرهنگ و ارزشهای خودش، ملاقات دارد. تفاوتهای سنّی، نژادی، جنسی و طبقه اجتماعی – اقتصادی، احتمال تضادهای فرهنگی و ارزشی را افزایش می دهد.

مشاور باید با چنین مراجعه کنندگانی رو به رو شود و سعی کند مراجعه کننده را با ارزشهای اجتماعی، اخلاقی و دینی مورد قبول، آشنا کند و ارزشهای درست او را بپذیرد و تاکید کند و ارزشهای ساختگی وی را در مقایسه با ارزشهای صحیح ارزیابی کند. وظیفه مشاور، تشویق ارزشیابی عینی نگرشها، معیارها و اعمال است، مشاور حق ندارد ارزشهای خود را به مراجعه کننده، تحمیل کند.

۵ – توانایی ادامه مشاوره و شهامت پیگیری مسایل و مشکلات، تا مرحله حل آنها: مشاور باید برای کمک به دیگران شهامت و اعتماد به نفس داشته باشد و تقاضای کمک را نادیده نگیرد و به دلیل عدم تمایل به درگیری با شخص دیگر، عذرخواهی ننماید. و یا آنکه نگوید که آن مورد، از حیطه مشاوره، خارج است. مشاور کارامد به پذیرش مسؤولیتها علاقه مند است و خود را در موقعیتهای خطر شخصی، عاطفی، حرفه ای و…، قرار می دهد و چنین نیست که فقط در محدوده امن و مشخص اِعمال نماید.

۶ – رازداری: رازداری به معنای محرمانه نگهداشتن تمام اطلاعات مربوط به مراجعه کننده است که در جریان مشاوره بیان کرده است. حفظ اسرار مراجعه کننده، از حقوق وی به حساب می آید؛ زیرا ارتباط مشاوره ای، یک ارتباط خصوصی بر اساس اعتماد است و باید در هر شرایطی به اسرار شخصی که بر اساس این اعتماد بیان گردیده، احترام گذاشت و آنها را حفظ کرد و رازداری بخشی از اصل اخلاق حرفه ای است و از این رو باید دقیقا رعایت شود، بر این اساس، باید:

الف – ثبت مصاحبه ها و گفتگوهای مشاوره ای به صورتی باشد که قابل استفاده برای غیر مشاور نباشد و یا گزارشها در جای امنی نگهداری شود و پس از پایان ارتباط مشاوره ای، نابود گردد. برای اطمینان بخشی به مراجعه کننده از جهت رازداری، می توان آنچه را که مراجعه کننده اجازه می دهد، یادداشت و ثبت شود و زیاده بر آن را صرفا مشاور، به خاطر بسپارد.

ب – هرگاه ارجاع به مؤسسه یا مشاور دیگر صورت بگیرد و یا در مورد مراجعه کننده با فرد دیگری از خانواده گفتگو شود، از مراجعه کننده اجازه گرفته شود.

ج – در مواردی که لازم باشد، به دلیل قانون یا خطری که زندگی مراجعه کننده یا دیگری را به خطر می اندازد، سرّی فاش شود، باید مشاور، مراجعه کننده را مطلع سازد.

۷ – نقش الگویی: از آنجایی که در مشاوره، مراجعه کننده به تقلید اعمال مشاور می پردازد و برخی عقاید و نگرشهای او را به عنوان عقاید و نگرشهای خود تلقی می کند، مشاور باید از خود، ارزشها و رفتارش و صحت آنها، کاملاً آگاه باشد و با احتیاط کامل عمل کند و نسبت به امور کم ارزش، تعصب نورزد و حساسیت نشان ندهد بلکه افکار و ارزشهای صحیح را تبیین نماید و از سوی دیگر با عمل صحیح و با ارزش خود، او را به ارزشهای دینی جذب نماید.

۸ – احترام به همکاران: مشاور ممکن است به عنوان یکی از اعضای گروه یا مؤسسه ای کار کند، باید به نقشها و حقوق همکارانشان از معلّمان، روان شناسان، مددکاران اجتماعی و… احترام بگذارد تا تضادهایی در زمینه اِعمال قدرت و مدیریت، پیش نیاید.

۹ – خودآگاهی: مشاور باید برای کشف بیشتر تواناییها و محدودیتهای خویش بکوشد و چگونگی درک مردم از وی و واکنش آنها نسبت به خود را دریابد و این مستلزم خودآگاهی فزاینده است و به این منظور، مشاور باید خودش را تا حدودی در خطر آشکار ساختن بر دیگران قرار دهد و مشتاق دریافت بازخورد از دیگران باشد تا دریابد که وی چگونه بر دیگران اثر می گذارد و تاچه حدّ رفتارش با مقاصدش مطابقت دارد.

۱۰– علایق شایسته: لازم است مشاور به امور زیر علاقه مند باشد تا در مشاوره کارامد و موفق باشد:

الف – علاقه مندی به شغل مشاوره و کار با افرادی که مشکل دارند.

ب – علاقه مندی به رشد و پیشرفت دیگران.

ج – علاقه مندی به مطالعه در زمینه های گوناگون روان شناسی، انسان شناسی، علوم تربیتی و مشاوره که می تواند زمینه ساز مشاوره و راهنمایی باشد.

د – علاقه مندی به شرکت در جلسات گروهی، سمینارها در زمینه مشاوره و روان درمانی.

ه – علاقه مندی به بررسی و تحقیق در رفتارهای آدمی و رسیدن به نتایج واقعی و شیوه های مؤ ثر در مشاوره و روان درمانی.

و – علاقه مندی به دفاع از حق و حقیقت.

ز – علاقه مندی به همدردی و همدلی با افراد دردمند و گرفتار.

ح – عدم علاقه به پست و مقام و عدم وابستگی به صاحب قدرت.

 

 

مطالب مرتبط:

برنامه کسب و کار (Business Pla

راه حل های خلاقانه (Creative S

ارتقای مهارت های مدیریتی (Impr

مدل کسب و کار (Business Model)

مشاوره کسب و کار

توصیه های مشاوره کسب و کار برا

 

آیا نیاز به مشاوره در زمینه کسب و کار خود دارید؟

همین حالا درخواست خود را ثبت کنید!

 

ما راه حل را می دانیم ، در غیر اینصورت آنرا می یابیم.           .We know the solution, Otherwise We will find it

ارتباط با ما

درباره ما

علیرغم وجود فرصت های گوناگون برای ادامه این مسیر در خارج ازکشور، دغدغه اداره کسب و کارها به شیوه کاملا سنتی در کشور عزیزمان من را بر آن داشت که قدم به عرصه مشاوره کسب و کار گذاشته تا بتوانم به نوبه خود گام هایی را هر چند کوچک در نزدیک تر کردن شیوه مدیریت کسب و کارهای کشورمان به سمت استانداردهای روز دنیا بردارم.